Skip to Content

Blog Archives

Κατάταξη επικίνδυνων εμπορευμάτων – Κλάσεις ADR

Τα επικίνδυνα εμπορεύματα (ADR) διακρίνονται σε 13 κλάσεις με βάση τις φυσικο-χημικές τους ιδιότητες και τον πρωτεύοντα κίνδυνο που εγκυμονούν. Οι κλάσεις είναι ομάδες ουσιών που εγκυμονούν τον ίδιο πρωτεύοντα κίνδυνο και είναι οι ακόλουθες:

Κλάση 1: Εκρηκτικές ουσίες και είδη:

ADR-Driving-License-Explosive-Substances

Εκρηκτικές ουσίες στερεές ή υγρές που παράγουν αέρια σε υψηλή θερμοκρασία και πίεση και προκαλούν καταστροφή, καθώς και πυροτεχνικές ουσίες που παράγουν θερμότητα, φως, ήχο, αέριο ή καπνό κ.λπ. Τέτοιες ουσίες είναι βαμβακοπυρίτιδα, φυσίγγια συμπιεσμένης μαύρης πυρίτιδας, μαύρη πυρίτιδα, κ.λπ.

 

Κλάση 2: Εύφλεκτα αέρια:

CLASS 2 SUB HEADER

Περιλαμβάνονται τα καθαρά αέρια, μίγματα αερίων, μίγματα από ένα ή περισσότερα αέρια. Τέτοια αέρια είναι για παράδειγμα το άζωτο, το οξυγόνο, το υδρογόνο, το μεθάνιο, το φθόριο, το χλώριο, το φυσικό αέριο, το διοξείδιο του άνθρακα, διανεμητές αεροζόλ κ.λπ. Όσα προαναφέρθηκαν παραπάνω ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, έκρηξη, ασφυξία, εγκαύματα ή κρυοπαγήματα.

 

Κλάση 3: Εύφλεκτα υγρά:

class 3 adr

Aνήκουν υγρά με σημείο ανάφλεξης μικρότερο από 61°C, τηγμένες ουσίες (με σημείο ανάφλεξης υψηλότερο από 61°C), που μεταφέρονται ενώ ταυτόχρονα θερμαίνονται σε θερμοκρασίες ίσες ή υψηλότερες από το σημείο ανάφλεξής τους και υγρά απευαισθητοποιημένα εκρηκτικά. Τα παραπάνω ενδέχεται να προκαλέσουν φωτιά και έκρηξη.

 

Κλάση 4: Εύφλεκτα στερεά:

adr class 4

α) Εύφλεκτα στερεά, αυτενεργά στερεά ή υγρά και στερεά απευαισθητοποιημένα εκρηκτικά, β) Ουσίες υποκείμενες σε αυτόματη καύση, γ) Ουσίες οι οποίες σε επαφή με το νερό εκπέμπουν εύφλεκτα αέρια. Οι κίνδυνοι που είναι δυνατό να προκληθούν είναι οι εξής: τα περιεχόμενα ενδέχεται να εκραγούν ή να προκαλέσουν πυρκαγιά όταν θερμανθούν ή όταν τα κόλα είναι κατεστραμμένα ή τα περιεχόμενα χυθούν. Υπάρχει επίσης κίνδυνος φωτιάς και έκρηξης με την επαφή με νερό.

 

Κλάση 5: Οξειδωτικές ουσίες και Οργανικά Υπεροξείδια:

adr 5

Στην κλάση αυτή περιλαμβάνονται ουσίες οι οποίες, ενώ από μόνες τους δεν είναι απαραίτητα αναφλέξιμες, μπορεί, γενικά με την παρουσία οξυγόνου, να προκαλέσουν ή να συμβάλλουν στην καύση άλλων υλικών, και ειδών που περιέχουν τέτοιες ουσίες. Ο κίνδυνος δεν είναι εγγενής ιδιότητα των ουσιών αυτών, αλλά μπορεί να εμφανιστεί από την επαφή τους με άλλα εύφλεκτα υλικά. Τα οργανικά υπεροξείδια είναι ουσίες που υφίστανται εξώθερμη διάσπαση σε κανονικές ή αυξημένες θερμοκρασίες, εξαιτίας θερμότητας, επαφής με προσμίξεις, τριβής ή κρούσης.

 

Κλάση 6: Τοξικές και Μολυσματικές ουσίες:

adr 6

Στην κλάση αυτή περιλαμβάνονται οι τοξικές ουσίες για τις οποίες είναι γνωστό ότι, σε σχετικά μικρή ποσότητα, είναι ικανές με μία μόνη δράση ή με δράση μικρής διάρκειας να προκαλέσουν βλάβη στην ανθρώπινη υγεία, ή θάνατο, από εισπνοή, από δερματική απορρόφηση ή από κατάποση. Μολυσματικές είναι οι ουσίες που περιέχουν παθογόνους μικροοργανισμούς (βακτήρια, ιοί, μύκητες, παράσιτα) και άλλα είδη, όπως μολυσματικούς ιούς που προκαλούν μολυσματικές αρρώστιες σε ζώα ή σε ανθρώπους.

 

Κλάση 7: Ραδιενεργά υλικά:

adr 7

Χρησιμοποιούνται ευρέως σε νοσοκομεία, στη βιομηχανία και στην έρευνα. Τα ραδιενεργά υλικά μεταφέρονται από τους προμηθευτές στους καταναλωτές και τα ραδιενεργά απόβλητα πρέπει να επιστρέφονται στους προμηθευτές ή σε ειδικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων. Οι κίνδυνοι που συνδέονται με τη μεταφορά ραδιενεργών υλικών είναι εξαιρετικά σημαντικοί για τους ανθρώπους αλλά ιδιαίτερα για το περιβάλλον.

 

Κλάση 8: Διαβρωτικές ουσίες:

class 8

Αποτελούνται από ουσίες, οι οποίες με τη χημική τους δράση προσβάλλουν τον επιθηλιακό ιστό του δέρματος ή των βλεννογόνων υμένων-με τον οποίο έρχονται σε επαφή, όπως επίσης και ουσίες που σε περίπτωση διαρροής μπορούν να προσβάλλουν ή να καταστρέψουν άλλα εμπορεύματα, ή μέσα μεταφοράς και εγκυμονούν και άλλους κινδύνους. Οι ουσίες αυτές μπορεί να παρουσιάζουν και άλλους δευτερεύοντες κινδύνους όπως ευφλεκτότητα, να αντιδρούν βίαια με το νερό, να είναι οξειδωτικά ή διαβρωτικά υλικά.

 

Κλάση 9: Διάφορες επικίνδυνες ουσίες και είδη:

adr 9

. Εδώ ταξινομούνται ουσίες και είδη που, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, παρουσιάζουν κίνδυνο που δεν καλύπτεται από τις άλλες Κλάσεις. Γενικά περιλαμβάνονται ουσίες που δεν παρουσιάζουν άμεσο κίνδυνο, αλλά παρουσιάζουν πολύ υψηλό κίνδυνο αν οι ουσίες διασκορπιστούν στο περιβάλλον


Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κλάσεις των επικίνδυνων εμπορευμάτων μπορείτε να δείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

 

 • Iστοσελίδα της Οικονομικής Επιτροπής του ΟΗΕ:

       https://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2015/15contentse.html

 

 • Εγχειρίδιο Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων:

       http://www.yme.gr/pdf/ADR_manual.pdf

 

0 Continue Reading →

Διεθνείς εμπορικοί όροι – Incoterms 2010

incoterms 2010

 

Τα Incoterms (International Commercial Terms) είναι διεθνείς εμπορικοί όροι που έχουν δημιουργηθεί από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο και καθορίζουν με ακρίβεια κατά τη μεταφορά τις ευθύνες και τους κινδύνους αμφότερων των συμβαλλόμενων μερών, δηλαδή του αγοραστή και του πωλητή.
Εν ολίγοις, το ερώτημα στο οποίο απαντάνε οι Incoterms είναι:

 

«Πότε ακριβώς θα μεταφερθούν οι κίνδυνοι και τα έξοδα

από τον πωλητή στον αγοραστή;»

Για την κατανόηση των Incoterms είναι απαραίτητη η αποσαφήνιση ορισμένων λεπτομερειών. Οι Incoterms κατανέμουν με ξεκάθαρο τρόπο ζητήματα που αφορούν την κυριότητα, τους κινδύνους και την παράδοση.

Η μεταβίβαση της κυριότητας καθορίζεται από συμβατικές ρήτρες. Η κυριότητα μπορεί να ισχύει πριν από την κατασκευή ενός είδους ή μπορεί να μεταβιβάζεται μετά από την παράδοση σε περίπτωση που ένα είδος αγοραστεί με πίστωση. Οι όροι της παράδοσης έχουν ουσιαστική σημασία καθότι περιέχουν διάφορες παραμέτρους που επηρεάζουν το τελικό κόστος του εμπορεύματος. Επίσης, διαχωρίζεται το ζήτημα της μεταβίβασης των κινδύνων με εκείνο της μεταβίβασης της ιδιοκτησίας.  Η μεταβίβαση της κυριότητας αναφέρεται στα Incoterms ως παράδοση. Σε μια σύμβαση ο σκοπός των Incoterms είναι συγκεκριμένος και περιορίζεται στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μόνο σε ότι αφορά στην παράδοση των αγαθών.

Παρακάτω παρατίθενται οι 13 Incoterms που χρησιμοποιούνται ευρέως. Οι 13 αυτοί όροι χωρίζονται σε 4 περαιτέρω κατηγορίες, ανάλογα με τις υποχρεώσεις του προμηθευτή και του αγοραστή αντίστοιχα.

 

INCOTERMS-2010

 

Κατηγορία Ε: Ο προμηθευτής θέτει τα εμπορεύματα στη διάθεση του αγοραστή χωρίς άλλη υποχρέωση

 

 • EXW = Exworks = Αναχώρηση από το εργοστάσιο

Ο προμηθευτής εκπληρώνει την υποχρέωσή του προς παράδοση μόλις θέσει τα εμπορεύματα στη διάθεση του αγοραστή σε προκαθορισμένο συμβατικά τόπο (π.χ. στο τόπο επαγγελματικής δραστηριότητας του αγοραστή EX Factory ή σε προκαθορισμένη αποθήκη EX Warehouse). Γενικά, ο προμηθευτής υποχρεούται να καλύψει τα έξοδα προετοιμασίας και ελέγχου (π.χ. συσκευασία, ζύγισμα και καταμέτρηση). Ωστόσο, δεν υποχρεούται να προβεί σε ενέργειες εξαγωγής (π.χ. εκτελωνισμό) και να φορτώσει τα αγαθά στο όχημα μεταφοράς (π.χ. πλοίο). Από την άλλη πλευρά, ο αγοραστής, από τη στιγμή που τεθούν τα εμπορεύματα στη διάθεσή του, οφείλει να πληρώσει τον προμηθευτή και φέρει τον κίνδυνο σε περίπτωση τυχαίας καταστροφής ή φθοράς.

 

Κατηγορία F: Ο προμηθευτής δεν πληρώνει το ναύλο για την κύρια διεθνή μεταφορά, αλλά μόνο το ναύλο για τη μεταφορά των εμπορευμάτων ως το σημείο παράδοσης στο διεθνή μεταφορέα εντός της χώρας εξαγωγής

 

 • FCA = Free Carrier = Ελεύθερο στο μεταφορέα ή μεταφορικό μέσο – Συμφωνημένος τρόπος παράδοσης)

Ο όρος χρησιμοποιείται ανεξάρτητα από το είδος του μεταφορικού μέσου που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των εμπορευμάτων και ανεξάρτητα από τον αριθμό των μεταφορέων που χρησιμοποιούνται. Ειδικότερα, καλύπτει περιπτώσεις όπου τα εμπορεύματα είτε παραδίδονται στον τόπο της εγκατάστασης του μεταφορέα για περαιτέρω συσκευασία, φόρτωση και μεταφορά είτε παραδίδονται έτοιμα και συσκευασμένα στο μεταφορέα στον τόπο εγκατάστασης του προμηθευτή (π.χ. κέντρο διανομής). Προσδιορίζεται το σημείο παράδοσης των εμπορευμάτων (δηλαδή πού τελειώνει η ευθύνη του προμηθευτή και αντιστοίχως ξεκινάει η ευθύνη του αγοραστή ή του μεταφορέα) και καθορίζεται το ποιος αναλαμβάνει τη φροντίδα και τις διαδικασίες που απαιτούνται μέσω των τελωνειακών ή άλλων υπηρεσιών (π.χ. τράπεζες και λιμενικές αρχές).

 • FAS = Free Alongside Ship = Ελεύθερο Παράπλευρα του πλοίου – κατονομαζόμενο λιμάνι φόρτωσης

Με τον όρο FAS ο προμηθευτής εκπληρώνει την υποχρέωση παράδοσης μόλις θέσει τα εμπορεύματα στη κατοχή του μεταφορέα στην αποβάθρα φόρτωσης, στο συμβατικά καθορισμένο λιμένα φόρτωσης. Από το σημείο αυτό και εφεξής, ο αγοραστής φέρει όλους τους κινδύνους και τα έξοδα. Ο προμηθευτής, ωστόσο, οφείλει να πληρώσει τους φόρους και να προετοιμάσει τις άδειες για την εξαγωγή. Ουσιαστικά, η μόνη διαφοροποίηση μεταξύ των όρων FAS και FOB έγκειται στο σημείο μετάθεσης του κινδύνου (αποβάθρα φόρτωσης ή κιγκλίδωμα του πλοίου).

 • FOB = Free On Board = Ελεύθερο επί του πλοίου ή ελεύθερο επί του μεταφορικού μέσου – κατονομαζόμενο λιμάνι φόρτωσης

Ο όρος FOB συνδέεται αποκλειστικά με τις θαλάσσιες μεταφορές. Με τον όρο FOB θεωρείται ότι ο προμηθευτής έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή του προς παράδοση, εφόσον τα εμπορεύματα περάσουν το κιγκλίδωμα του πλοίου. Ωστόσο, ο όρος FOB δε δίνει επαρκείς λύσεις όταν τα εμπορεύματα πάθουν ζημιά κατά τη φόρτωση και στις μεταφορές με κοντέινερ όπου είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η χρονική στιγμή και η αιτία της καταστροφής ή της ζημιάς του εμπορεύματος. Με τον όρο FOB o προμηθευτής υποχρεούται: να εξασφαλίσει την άδεια για την εξαγωγή των εμπορευμάτων και να τα εκτελωνίσει, καταβάλλοντας τους απαιτούμενους φόρους, να καλύψει τα έξοδα για τη μεταφορά τους μέχρι το λιμένα φόρτωσης να καλύψει τα έξοδα προετοιμασίας, ελέγχου και συσκευασίας και να ειδοποιήσει τον αγοραστή μόλις τα εμπορεύματα φορτωθούν στο πλοίο και να του αποστείλει το σχετικό αποδεικτικό φόρτωσης από το μεταφορέα.

 

Κατηγορία C: Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να συνάψει σύμβαση μεταφοράς αλλά χωρίς να αναλαμβάνει τον κίνδυνο της απώλειας ή της ζημιάς των εμπορευμάτων ή πρόσθετων εξόδων που ενδέχεται να ανακύψουν μετά την φόρτωση και αποστολή των εμπορευμάτων.

 

 • CIF = Cost, Insurance and Freight = Αξία, Ασφάλιση και Ναύλος – Κατονομαζόμενο λιμάνι προορισμού

Ο Incoterm CIF μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν η διεθνής μεταφορά των αγαθών αφορά τουλάχιστον εν μέρει θαλάσσια μεταφορά. Ο πωλητής υποχρεούται να μεταφέρει τα αγαθά από την έδρα του στο λιμάνι, να τα φορτώσει στο πλοίο, να ετοιμάσει την τελωνειακή δήλωση, να καταβάλει τα έξοδα διεθνούς μεταφοράς καθώς και την ασφάλισή τους. Η μεταβίβαση της κατοχής γίνεται με το που βρίσκονται τα αγαθά στο πλοίο. Εάν τα αγαθά καταστραφούν ή κλαπούν κατά την μεταφορά, μπορεί να διεκδικήσει τις αξιώσεις του με βάση την σύμβαση ασφάλισης που κατήρτισε υπέρ αυτού ο πωλητής. Τα έξοδα εκφόρτωσης, τελωνειακής δήλωσης εισαγωγής και μεταφοράς στον τόπο προορισμού φέρει ο αγοραστής. Ο όρος αυτός συνοδεύεται συνήθως από το λιμάνι προορισμού των αγαθών, π.χ. ‘CIF, Πειραιάς’. Ο αγοραστής υποχρεούται να καταβάλει, εκτός από το αντίτιμο για την αγορά των εμπορευμάτων, τα ασφάλιστρα και το ναύλο, όπως επίσης και τα έξοδα που αφορούν τη διέλευσή τους από ενδιάμεσα λιμάνια, την εισαγωγή και την τοποθέτησή τους σε ειδικούς χώρους του πλοίου (η υποχρέωση του προμηθευτή ολοκληρώνεται την στιγμή που θα περάσουν τα εμπορεύματα το κιγκλίδωμα του πλοίου). Επίσης υποχρεούται να παραλάβει τα εμπορεύματα (η μη παραλαβή των εμπορευμάτων συνεπάγεται ότι ο προμηθευτής εξακολουθεί να φέρει τα έξοδα για τη συντήρηση και τον κίνδυνο για τυχόν καταστροφή τους).

 • CFR = Cost and Freight = Αξία και Ναύλος – Κατονομαζόμενο λιμάνι προορισμού

Η μόνη διαφορά μεταξύ των όρων CFR και CIF έγκειται στην υποχρέωση του προμηθευτή να ασφαλίσει τα εμπορεύματα κατά των θαλάσσιων κινδύνων.

 • CPT = Carriage Paid To = Μεταφορά πληρωμένη μέχρι – Κατονομαζόμενο λιμάνι προορισμού

Με τον όρο CPT ο προμηθευτής υποχρεούται να καταρτίσει σύμβαση μεταφοράς με δικά του έξοδα για τη μεταφορά των εμπορευμάτων στο συμβατικά καθορισμένο τόπο και να πληρώσει το ναύλο. Ως εκ τούτου, έχει την υποχρέωση να παραδώσει τα εμπορεύματα στο μεταφορέα. Μόλις τα εμπορεύματα παραδοθούν στο μεταφορέα, ο κίνδυνος μεταφέρεται στον αγοραστή. Από το σημείο αυτό πρέπει ο αγοραστής αν ασφαλίσει τα αγαθά.

 

Κατηγορία D: Ο προμηθευτής πρέπει να θέσει τα εμπορεύματα στη διάθεση του αγοραστή στο συμβατικά καθορισμένο τόπο προορισμού.

 

 • DDP = Delivery Duty paid = Παράδοση και φόροι εισαγωγής πληρωτέοι

Ο προμηθευτής είναι αυτός που αναλαμβάνει τα έξοδα και τη διεκπεραίωση των διαδικασιών που συνδέονται με την εισαγωγή των εμπορευμάτων στη χώρα προορισμού και όχι ο αγοραστής. Ο πωλητής ευθύνεται για την παράδοση των αγαθών από την έδρα του στην έδρα του αγοραστή φέροντας όλα τα σχετικά έξοδα. Η μεταβίβαση της κατοχής γίνεται όταν τα αγαθά παραδοθούν στην έδρα του αγοραστή, και συνεπώς ο αγοραστής ευθύνεται για την τυχόν απώλεια ή καταστροφή των αγαθών μέχρι και την παράδοσή τους.

 • DAT = Delivered At Terminal = Παράδοση στο τερματικό – κατονομαζόμενο τερματικό στο λιμάνι ή στον τόπο παράδοσης

Ο προμηθευτής πρέπει να παραδώσει τα εμπορεύματα και να τα διαθέσει στον αγοραστή στο συμφωνημένο τερματικό στο λιμάνι ή στον τόπο προορισμού, στην ημερομηνία και εντός της προθεσμίας που έχει συμφωνηθεί. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει με δικά του έξοδα τη σύναψη σύμβασης για τη μεταφορά των εμπορευμάτων μέχρι αυτό το τερματικό και να εκφορτώσει τα εμπορεύματα από το τελικό μεταφορικό μέσο. Ο όρος DAT βαρύνει τον πωλητή με τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων στην εξαγωγή. Ωστόσο, δεν έχει καμία υποχρέωση να αναλάβει τον εκτελωνισμό εισαγωγής.

 • DDP = Delivered Duty Paid = Παράδοση και φόροι εισαγωγής πληρωτέοι – Κατονομαζόμενος τόπος παράδοσης

Ο προμηθευτής φέρει όλα τα έξοδα μέχρι την παράδοση των αγαθών στον συμφωνημένο τόπο. Με τον όρο αυτό, πρακτικά ο πωλητής ευθύνεται για την παράδοση των αγαθών από την έδρα του στην έδρα του αγοραστή φέροντα όλα τα σχετικά έξοδα. Η μεταβίβαση της κατοχής γίνεται όταν τα αγαθά παραδοθούν στην έδρα του αγοραστή, και συνεπώς ο αγοραστής ευθύνεται για την τυχόν απώλεια ή καταστροφή των αγαθών μέχρι και την παράδοσή τους.

***Σημείωση: Οι όροι Incoterms έχουν δεχτεί πολλές τροποποιήσεις για να καταλήξουν στα σημερινά Incoterms 2010. Με τις σημερινές τροποποιήσεις που εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2011 έχουν καταργηθεί τέσσερις εμπορικοί όροι: DEQ, DES, DAF και DDU και έχουν εισαχθεί δύο νέοι εμπορικοί όροι: DAT και DAP.

 


Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Διεθνείς Εμπορικούς Όρους – Incoterms μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο:

0 Continue Reading →
Translate »