Skip to Content

Blog Archives

Κατάταξη επικίνδυνων εμπορευμάτων – Κλάσεις ADR

Τα επικίνδυνα εμπορεύματα (ADR) διακρίνονται σε 13 κλάσεις με βάση τις φυσικο-χημικές τους ιδιότητες και τον πρωτεύοντα κίνδυνο που εγκυμονούν. Οι κλάσεις είναι ομάδες ουσιών που εγκυμονούν τον ίδιο πρωτεύοντα κίνδυνο και είναι οι ακόλουθες:

Κλάση 1: Εκρηκτικές ουσίες και είδη:

ADR-Driving-License-Explosive-Substances

Εκρηκτικές ουσίες στερεές ή υγρές που παράγουν αέρια σε υψηλή θερμοκρασία και πίεση και προκαλούν καταστροφή, καθώς και πυροτεχνικές ουσίες που παράγουν θερμότητα, φως, ήχο, αέριο ή καπνό κ.λπ. Τέτοιες ουσίες είναι βαμβακοπυρίτιδα, φυσίγγια συμπιεσμένης μαύρης πυρίτιδας, μαύρη πυρίτιδα, κ.λπ.

 

Κλάση 2: Εύφλεκτα αέρια:

CLASS 2 SUB HEADER

Περιλαμβάνονται τα καθαρά αέρια, μίγματα αερίων, μίγματα από ένα ή περισσότερα αέρια. Τέτοια αέρια είναι για παράδειγμα το άζωτο, το οξυγόνο, το υδρογόνο, το μεθάνιο, το φθόριο, το χλώριο, το φυσικό αέριο, το διοξείδιο του άνθρακα, διανεμητές αεροζόλ κ.λπ. Όσα προαναφέρθηκαν παραπάνω ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, έκρηξη, ασφυξία, εγκαύματα ή κρυοπαγήματα.

 

Κλάση 3: Εύφλεκτα υγρά:

class 3 adr

Aνήκουν υγρά με σημείο ανάφλεξης μικρότερο από 61°C, τηγμένες ουσίες (με σημείο ανάφλεξης υψηλότερο από 61°C), που μεταφέρονται ενώ ταυτόχρονα θερμαίνονται σε θερμοκρασίες ίσες ή υψηλότερες από το σημείο ανάφλεξής τους και υγρά απευαισθητοποιημένα εκρηκτικά. Τα παραπάνω ενδέχεται να προκαλέσουν φωτιά και έκρηξη.

 

Κλάση 4: Εύφλεκτα στερεά:

adr class 4

α) Εύφλεκτα στερεά, αυτενεργά στερεά ή υγρά και στερεά απευαισθητοποιημένα εκρηκτικά, β) Ουσίες υποκείμενες σε αυτόματη καύση, γ) Ουσίες οι οποίες σε επαφή με το νερό εκπέμπουν εύφλεκτα αέρια. Οι κίνδυνοι που είναι δυνατό να προκληθούν είναι οι εξής: τα περιεχόμενα ενδέχεται να εκραγούν ή να προκαλέσουν πυρκαγιά όταν θερμανθούν ή όταν τα κόλα είναι κατεστραμμένα ή τα περιεχόμενα χυθούν. Υπάρχει επίσης κίνδυνος φωτιάς και έκρηξης με την επαφή με νερό.

 

Κλάση 5: Οξειδωτικές ουσίες και Οργανικά Υπεροξείδια:

adr 5

Στην κλάση αυτή περιλαμβάνονται ουσίες οι οποίες, ενώ από μόνες τους δεν είναι απαραίτητα αναφλέξιμες, μπορεί, γενικά με την παρουσία οξυγόνου, να προκαλέσουν ή να συμβάλλουν στην καύση άλλων υλικών, και ειδών που περιέχουν τέτοιες ουσίες. Ο κίνδυνος δεν είναι εγγενής ιδιότητα των ουσιών αυτών, αλλά μπορεί να εμφανιστεί από την επαφή τους με άλλα εύφλεκτα υλικά. Τα οργανικά υπεροξείδια είναι ουσίες που υφίστανται εξώθερμη διάσπαση σε κανονικές ή αυξημένες θερμοκρασίες, εξαιτίας θερμότητας, επαφής με προσμίξεις, τριβής ή κρούσης.

 

Κλάση 6: Τοξικές και Μολυσματικές ουσίες:

adr 6

Στην κλάση αυτή περιλαμβάνονται οι τοξικές ουσίες για τις οποίες είναι γνωστό ότι, σε σχετικά μικρή ποσότητα, είναι ικανές με μία μόνη δράση ή με δράση μικρής διάρκειας να προκαλέσουν βλάβη στην ανθρώπινη υγεία, ή θάνατο, από εισπνοή, από δερματική απορρόφηση ή από κατάποση. Μολυσματικές είναι οι ουσίες που περιέχουν παθογόνους μικροοργανισμούς (βακτήρια, ιοί, μύκητες, παράσιτα) και άλλα είδη, όπως μολυσματικούς ιούς που προκαλούν μολυσματικές αρρώστιες σε ζώα ή σε ανθρώπους.

 

Κλάση 7: Ραδιενεργά υλικά:

adr 7

Χρησιμοποιούνται ευρέως σε νοσοκομεία, στη βιομηχανία και στην έρευνα. Τα ραδιενεργά υλικά μεταφέρονται από τους προμηθευτές στους καταναλωτές και τα ραδιενεργά απόβλητα πρέπει να επιστρέφονται στους προμηθευτές ή σε ειδικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων. Οι κίνδυνοι που συνδέονται με τη μεταφορά ραδιενεργών υλικών είναι εξαιρετικά σημαντικοί για τους ανθρώπους αλλά ιδιαίτερα για το περιβάλλον.

 

Κλάση 8: Διαβρωτικές ουσίες:

class 8

Αποτελούνται από ουσίες, οι οποίες με τη χημική τους δράση προσβάλλουν τον επιθηλιακό ιστό του δέρματος ή των βλεννογόνων υμένων-με τον οποίο έρχονται σε επαφή, όπως επίσης και ουσίες που σε περίπτωση διαρροής μπορούν να προσβάλλουν ή να καταστρέψουν άλλα εμπορεύματα, ή μέσα μεταφοράς και εγκυμονούν και άλλους κινδύνους. Οι ουσίες αυτές μπορεί να παρουσιάζουν και άλλους δευτερεύοντες κινδύνους όπως ευφλεκτότητα, να αντιδρούν βίαια με το νερό, να είναι οξειδωτικά ή διαβρωτικά υλικά.

 

Κλάση 9: Διάφορες επικίνδυνες ουσίες και είδη:

adr 9

. Εδώ ταξινομούνται ουσίες και είδη που, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, παρουσιάζουν κίνδυνο που δεν καλύπτεται από τις άλλες Κλάσεις. Γενικά περιλαμβάνονται ουσίες που δεν παρουσιάζουν άμεσο κίνδυνο, αλλά παρουσιάζουν πολύ υψηλό κίνδυνο αν οι ουσίες διασκορπιστούν στο περιβάλλον


Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κλάσεις των επικίνδυνων εμπορευμάτων μπορείτε να δείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

 

 • Iστοσελίδα της Οικονομικής Επιτροπής του ΟΗΕ:

       https://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2015/15contentse.html

 

 • Εγχειρίδιο Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων:

       http://www.yme.gr/pdf/ADR_manual.pdf

 

0 Continue Reading →

Τα «επικίνδυνα εμπορεύματα» και η Συμφωνία ADR

Συμφωνία adr Επικίνδυνα εμπορεύματα

 

Ο όρος επικίνδυνα εμπορεύματα χαρακτηρίζει όλες τις ουσίες και τα είδη εμπορευμάτων που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία του κοινού στον χώρο εργασίας, στο περιβάλλον εργασίας και στους παρακείμενους χώρους.

Η Συμφωνία ADR (Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων) η οποία καθορίζει τις αναγκαίες απαιτήσεις και προδιαγραφές τέθηκε για πρώτη φορά σε εφαρμογή το 1968. Η πλειονότητα των Ευρωπαϊκών Χωρών έχουν υπογράψει και αποδεχτεί την Συμφωνία (48 Κράτη αποτελούν Συμβαλλόμενα Μέρη της Συμφωνίας). Ο Νόμος 1741/1987 είναι το πρώτο εθνικό νομοθετικό κείμενο σχετικά με την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων με τον οποίο η Ελλάδα επικύρωσε τη Συμφωνία ADR.

Μερικά παραδείγματα επικίνδυνων εμπορευμάτων είναι:

 • Εκρηκτικά, εύφλεκτα υγρά και αέρια, δηλητήρια, διαβρωτικά και τοξικά.
 • Χημικά και προϊόντα τους.
 • Βενζίνη, κηροζίνη, υγραέριο, φυσικό αέριο.
 • Χρώματα, φάρμακα και γεωργικά φάρμακα, λίπασμα νιτρικού αμμωνίου.
 • Αέρια υπό πίεση.
 • Οξυγόνο, άζωτο, υγραέριο, βουτάνιο.
 • Απόβλητα και μολυσμένες ουσίες.
 • Απόβλητα και μολυσματικές ουσίες.
 • Μπαταρίες, φιάλες υγραερίου, εντομοκτόνα.

Η Συμφωνία ADR προβλέπει διατάξεις σχετικά με α) την ταξινόμηση των ουσιών και ειδών για όλες τις κλάσεις επικίνδυνων εμπορευμάτων, β) την αναγνώριση των επικίνδυνων εμπορευμάτων και των απαιτήσεων ανάλογα με το εμπόρευμα, γ) τη συσκευασία, δ) τις διαδικασίες αποστολής, ε) τις προδιαγραφές κατασκευής και έγκρισης για όλους τους τύπους συσκευασιών και, τέλος, στ) τις διαδικασίες μεταφοράς.

Ανάλογα με τη φύση του μεταφορικού έργου μπορούν να υπάρξουν ορισμένες εξαιρέσεις οι οποίες ορίζονται από συγκεκριμένους κανονισμούς της συμφωνίας. Στη Συμφωνία ορίζονται:

 • Γενικές εξαιρέσεις, όπως, για παράδειγμα, για τη μεταφορά εμπορευμάτων υπό την εποπτεία των Αρχών Άμεσης Δράσης, για επείγοντα περιστατικά για διάσωση ζώων ή του περιβάλλοντος κ.α.
 • Εξαιρέσεις για μικρές ποσότητες ανά μεταφορική μονάδα, όταν οι μεταφερόμενες ποσότητες ανά μεταφορική μονάδα είναι μικρότερες από κάποιο συγκεκριμένο όριο. Τα όρια ποσοτήτων διαφέρουν, ανάλογα με το επικίνδυνο εμπόρευμα.
 • Εξαιρέσεις για περιορισμένες ποσότητες ανά μεταφορική μονάδα. Επικίνδυνα Εμπορεύματα που έχουν συσκευαστεί σε περιορισμένες ποσότητες μπορεί να εξαιρούνται εάν πληρούνται κάποιες συνθήκες ασφάλειας.

 

 


Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Κανονισμούς της Συμφωνίας μπορείτε να δείτε στα παρακάτω:

 

 • Iστοσελίδα της Οικονομικής Επιτροπής του ΟΗΕ:

https://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2015/15contentse.html

 

 • ΦΕΚ 1655/Β΄/2013:

http://www.yme.gr/pdf/ADR_2013.pdf

 

 • Εγχειρίδιο Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων:

http://www.yme.gr/pdf/ADR_manual.pdf

0 Continue Reading →
Translate »